لوبیا پلو

برای رفع طبیعت سرد لوبیا سبز هنگام طبخ از دارچین و گلسرخ و ادویه مخصوص پلویی ( سفره خونه ای ) و ادویه مخلوط خورشی ( سفره خونه ای ) استفاده کنید .
داخل ادویه مخلوط پلویی از گل سرخ هم استفاده کنید .